BIZNESI NDËRKOMBËTAR DHE GLOBALIZIMI

Kjo lëndë do të ofrojë njohuri bazike të nevojshme në relacionet e biznesit ndërkombëtar, në mënyrë specifike rrethinën në të cilën operojnë bizneset, strategjitë për të depërtuar në tregjet e jashtme, dhe aspektet menaxheriale të udhëheqjes së biznesit në tregun ndërkombëtar. Qëllimet janë si në vijim:

Kuptimi i sfidave të ndryshme me të cilat ballafaqohen bizneset kur operojnë në tregun e jashtëm;

 

Ne fund te kesaj lende studentet do te jene ne gjendtje te:

  • Njohja me ndikimin e kulturave, aspekteve politike e legale në aktivitetet ndërkombëtare të firmave;
  • Fitimi i njohurive mbi institucionet ndërkombëtare dhe praktikat tjera të cila kanë ndikim të veçantë në biznesin ndërkombëtar;
  • Kuptimi i teorisë së investimeve dhe asaj të tregtisë, këmbimit valutor si edhe faktorëve të cilët ndikojnë në kursin ndërkombëtar të këmbimit.
  • Njohja e raportit në mes të aktiviteteve menaxhese në firmë dhe aktiviteteve ndërkombëtare të firmës.
  • Shqaroj integrimin ekonomik regjional dhe intergrimet ekonomike dhe politike nderkombetare

 

Literatura bazë:

  • Kukaj H, Biznesi Ndërkombëtar. 2013.
  • Likaj. J. Ligjerata te autorizuara , 2011 
  • Katsioloudes, M. I. dhe Hadjidakis, S., International Business: A Global Perspective. Elsevier. 2007.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US