AUDITIMI DHE MENAXHIMI I RISKUT

Kjo lëndë është dizajnuar për tu ofruar studentëve një kuptim bazë të të gjitha aspektet të auditimit dhe kontrollit. Këto përfshijnë pranimin dhe planifikimin e auditimit dhe inspektimit, vlerësimin e kontrollit të brendshëm, duke verifikuar llogaritë bankare dhe pohimet e pasqyrave financiare, raportimin mbi pasqyrat financiare të audituara, si dhe të standardeve të auditimit, dhe detyrimet ligjore dhe përgjegjësitë profesionale dhe personale etike të auditorëve dhe inspektorëve.

 

Ne fund të kesaj lende studentet do te:

  • Kuptojnë dhe të vlerësojmë natyrën, qëllimin dhe fushëveprimin e angazhimeve në fushen e sigurimit, duke përfshirë edhe rolin e auditorit të jashtëm
  • Shpjegojnë dhe të vlerësojmë mjedisin ligjor dhe të biznesit (duke përfshirë çështjet e qeverisjes së korporatave), në të cilën është kryer auditimi dhe sigurimi.
  • Vleresojnë qëllimin, natyrën dhe fushëveprimin e auditimit të brendshëm;
  • Kuptojne rolin e auditimit të brendshëm në qeverisjen korporative, menaxhimin e riskut dhe kuadrin e kontrollit të organizatës  dhe marrëdhëniet me auditorin e jashtëm
  • Sigurojë një vlerësim real të rreziqeve përmes matricës së menaxhimit të riskut
  • Artikulojnë vlerën e menaxhimit të rrezikut
  • Dokumentojne dhe vlerësojnë rezultatet e nje  plani  të menaxhimit të rrezikut

Literatura bazë:

  • S. Beretta, S. Bozzolan, From Internal Auditing to Enterprise Risk Management:  The Case of the TelecomItalia Group
  • The Audit Process, Principles, Practice & Cases 5th edition/Gray and Manson / Cengage 2008 / ISBN 978184406782
  • McShane M.K., Nair A., Rustambekov E., Does enterprise risk management increase firm value? (2011) Journal of Accounting, Auditing and Finance

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US