NDËRMARRËSIA DHE INOVACIONET

Inovacioni është nje burim i avantazhit të qëndrueshëm konkurrues për firmat nga e gjithë bota. Megjithatë, per te bere një organizate që ne menyre te suksesshme dhe të përsëritur, të sjellë risi  në treg është një sfidë e frikshme menaxheriale. Në këtë lende ne të përqëndrohemi në praktikat dhe proceset që menaxherët përdorin për të menaxhuar risi në mënyrë efektive. Gjatë semestrit do të shqyrtojmë katër aspekte të inovacionit: eksplorimin ekzekutimin, akordimin dhe rinovimin e inovacionit. Fokusi ynë do të jetë në firmat sipërmarrëse (të reja dhe ekzistuese) dhe në firmat që kanë qenë të suksesshme dhe të pasuksesshme në inovacionet e tyre.

Kjo lende është projektuar për të siguruar edhe një argumentim të thellë në fushën e inovacionit për menaxherët dhe ndërmarrësit qëllimi i të cilit është që të luajë një rol udhëheqës në firmat inovatore. Lenda kombinon leksione, studimet e rastit dhe prezantime të studentëve. Leximet janë marrë nga hulumtimi në menaxhimin e inovacionit dhe teknologjisë së bazuar në sipërmarrjen, si dhe nga ekonomia dhe teoria organizative. Rastet ofrojnë një mundësi të gjerë për të integruar dhe zbatuar këto mjete në praktike, kontekstin e biznesit, dhe te ndermarresise.

 

Ne fund te kesaj lende studentet do te jene ne gjendje te:

  • Kenë  një qasje kritike të kreativitetit dhe inovacioneve në organizatë.
  • Të familjarizojë pjesmarrësit me rolin e mjedisit organizativ për stimulim të të menduarit kreativ dhe inovacioneve,
  • Demonstrojë se kuptojnë procesin ndërmarrës dhe inovativ dhe mënyrën e operimit të firmave ndërmarrëse.
  • Aplikojnë teknikat e gjenerimit të ideve inovative dhe të menduarit kreativ në zgjidhjen e problemeve në organizatë.
  • Demonstrojnë aftësi analitike në rolin e mjedisit organizativ në promovimin e inovacioneve brenda organizatës.
  • Analizojnë në mënyrë kritike politikat qeveritare lidhur me inovacionet.
  • Të demonstrojë njohjen e instrumenteve qeveritare për mbështetjen e inovacioneve.

 

Literatura bazë:

  • Menaxhimi i inovacioneve(skripta), Besnik Krasniqi- BSCK- 2010,
  • Innovation and Entrepreneurship, 2006, Peter F. Drucker
  • Innovation and Entrepreneurship, 2015 John Bessant and Joe Tidd

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US