SJELLJE ORGANIZATIVE

Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me organizimin si  fenomen ekonomik në përgjithësi, si dhe me teknikat / elementet e  sjelljes  organizative në veçanti. Për të siguruar një kuptim të  mirëfilltë të lëndës së sjelljes organizative dhe zbatimit të saj në  praktikë, programi mësimor i lëndës është i fokusuar në analizën  dhe  kuptimin e  sjelljeve,  shprehive, dukurive, faktorëve dhe  aktiviteteve të cilat lidhen me realizimin  e përditshëm të punëve  dhe detyrave në organizatë. Përvetësimi i këtij programi mësimor, ju mundëson  studentëve  të përfitojnë në përgatitjen e tyre  profesionale dhe aftësimin e studentëve në aspektin teorik dhe praktik.

 

Në përfundim të këtij punimi studentët duhet të jenë në gjendje të:

 • Analizojne sjelljen e individëve dhe grupeve në organizata duke marre parasysh faktorët kryesorë që ndikojnë në sjelljen organizative.
 • Vlerësojne efektet e mundshme të faktorëve në nivelet organizative (të tilla si struktura, kultura dhe ndryshimi).
 • Definoj komponentet me te rendesishme te sistemit ne nje organizate
 • Vlerësoj ne menyre kritike efektet e mundshme të zhvillimeve të rëndësishme në

        mjedisi i jashtëm (të tilla si globalizimi dhe përparimet në teknologji) dhe ndikimi i tyre në sjelljen organizative.

 • Analizoj çështjet e sjelljes organizative në kontekstin e teorive, modeleve dhe koncepteve te sjelljes organizative.

 

Literatura bazë:

 • Sjellja Organizative, R.Kreitner & A. Kinicki, 2010.
 • Sjellje organizative, M. Kasimati, M. Manxhari, Tiranë 2012.
 • Organizational Behavior, 2012 Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge
 • Etika e Biznesit, (2005), Çela Hysen, 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US