MENAXHIMI I MARKETINGUT

Definimi dhe përpunimi i faktorëve të cilët ndikojnë në tregun ndërkombëtar:ekonomik, politik, juridik, social. Analiza e mundësive të tregut ndërkombëtar. Hulumtimi përkërkimet e marketingut ndërkombëtar. Zgjedhja e strategjisë për daljen në tregun e huaj: eksport të prodhimit- shërbimit, materialeve, licenca e prodhimit jashtë, franshiza, kooperimi afatgjatë i prodhimeve dhe format tjera të veprimit të tregjeve të huaja pa investim në kapital, joint venture.

Dizajnimi i programit të marketingut për tregun ndërkombëtar përkatës. Politika e prodhimit,

çmimi i distribuimit dhe promovimi, organizimi dhe kontrolla në tregun ndërkombëtar.

 

Ne fund te kesaj lende studenti do te jete ne gjendje te:

 • Vlerësojë detyrat kryesore dhe konceptet që lidhen me menaxhimin e marketingut
 •  Shqyrtoj konceptet themelore të hulumtimit në marketing, të tilla si segmentimi i tregut, targetimin, pozicionimin dhe ndikimin e tyre në vendimet e menaxhimit të marketingut
 • Përshkruaj në detaje se çfarë është e përfshirë në formulimin e politikave te prodhimit, çmimeve, shpërndarjes dhe promovimit dhe të matur efektivitetin e strategjisë së marketingut miks
 • Matë efektivitetin dhe performancën e një plani të marketingut
 • Shqyrtoj faktorët që ndikojnë sjelljen e blerësve
 • Vlerësoj trendet dhe ndryshimet ndërkombëtare në mjedisin e marketingut
 • Demonstroj aftësi në hartimin dhe prezantimin e shembujve të metodave kerkimore.
 • Komunikoj në mënyrë efektive dhe të diskutoj dhe prezentoj idetë qartë dhe në mënyrë profesionale.

 

Literatura bazë:

 • Menaxhimi Marketingut, Mustafe Pllana, 2015
 • Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 2006
 • Menaxhimi i Marketingut, Nexhbi Veseli, 2010
 • Nail Reshidi – Bardhyl Ceku : Marketingu, 2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US