EKONOMIKSI MENAXHERIAL

Lënda u mundëson studentëve që të fitojë njohuri, përvoja praktike dhe teorike nga lëmi i ekonomiksit menaxherial. Studimet e kësaj lënde janë të bazuara në teorinë ekonomike dhe në shkencën e vendimarrjes.

Objekti i studimit është i orientuar në problemet e marrjes së vendimeve menaxheriale të proceseve afariste të ndërmarrjeve dhe në nivel të ekonomisë.

Në këtë lëndë do të studiohen konceptet kryesore të mikroekonomisë nga aspekti i aplikimit në analizën e vendimarrjes menaxheriale.

Në fund të këtij kursi studenti do të jenë në gjendje të:

 

  • Aplikojnë teorinë e kërkesës për krijimin e elasticitetit të kërkesës
  • Aplikuar teorinë e prodhimit për të menaxhuar prodhimin
  • Përdorin teorinë e kostos për të krijuar sjellje të shkurtër dhe afat të gjatë
  • Përshkruajnë strukturat e tregut për të krijuar ekuilibrin e tregut
  • Përdorin teorinë e lojës për të vendosur mbi strategjitë
  • Përdorin strategji çmimi për të mundësuar koherencën organizative
  • Të kryejnë analiza të investimeve për të menaxhuar asetet dhe kapitalin

 

Literatura bazë:

  • Managerial Economics , 2011 ; by William F. Samuelson and Stephen G. Marks
  • Managerial Economics: Foundations of Business Analysis and Strategy , 2012;  Christopher Thomas and S. Charles Maurice
  • Managerial Economics: Theory, Applications, and Cases , 2012; W. Bruce Allen and Keith Weigelt

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US