Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Në këtë lëndë do të shqyrtohen  problemet kryesore parimore,çështjet dhe trendët në fushën e MN në baza të modeleve të literaturës shkencore nga kjo fushë. Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare do të kontribuojë në përgatitjen e studentëve që të funksionojnë si qytetarë të bashkësisë së ndërvarur. Po ashtu studentët do jenë në gjendje që: të zotërojnë një kuptim për konceptet dhe çështjet kryesore në disiplinën e MN nga këndvështrimet e ndryshme teorike të MN; të mësojnë forcat dhe ngjarjet  kryesore si dhe idetë dhe ndikimet kryesore që kanë ndërtuar evoluimin e MN, etj.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Teoritë e shkencave politike

Veton Latifi

KolegjiFama

2007

Marrëdhëniet ndërkombëtare Analiza e marrdhënieve nderkombëtare

Joshua S.Goldstein Karl Deutsch, libri universitar

Tiranë

2003

1994

International Relations:conflict and cooperation at dhe turn of 21-st center

Conëay. I.

Ë. Henderson, MC graë-Hill,. USA Oxford

1998

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US