E drejta ndërkombëtare publike

Në kuadër të kësaj lëndë do të debatohet dhe hulumtohet lidhur me nocionin e së drejtës ndërkombëtare (emërtimi, përkufizimi, subjektet, ndarja, natyra juridike e së drejtës ndërkombëtare). Pastaj lidhur me raportin mes të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës së brendshme. Poashtu do të studiohen edhe burimet (traktatet, zakonet, parimet e përgjithshme të pranuara nga kombet e qytetëruara,vendimet gjyqësore,mendimet autorëve të njohur)kodifikimi.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

E drejta ndërkombëtare publike

Zejnullah Gruda

Universiteti I prishtines

2007

Medjunarodno pravo

Juraj Andrassy

Zagreb

1971

Medjunarodno pravo

Vladimir DJ. Degan

Pravni fakultet u Rijeci

2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US