Historiku i diplomacisë

Kjo lëndë ka për qëllim që të pajis studentët me njohuritë e një niveli të avancuar lidhur me historikun e diplomacisë në faza të ndryshme të zhvillimi ta sa. Mbi bazën e njohurive të fituara teorike studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e tyre në analizën e fakteve historike të diplomacisë dhe nxjerrjen e konkluzioneve nga ato fakte. Kjo lëndë do të përqendrohet që nga lindja e diplomacisë e duke kaluar në zhvillimin e diplomacisë nga Marrëveshja e Westfalisë (1648) e deri në ditën e sotshme duke i studiuar edhe ndodhitë kryesore të diplomacisë para dhe pas luftërave të mëdha.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Diplomacia e fuqive të mëdha

Norman Rich

Toena-Tiranë

2006

Diplomatic Theory from Machiaveli to Kissinger

G.R. Berridge

New York

2001

Diplomacia

Kissinger, H.

TIRANë

1999

KOHëT Moderne

Pol Johnson

Tiranë

1991

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US