Marrëdhënie Ndërkombëtare

Me anë të qasjeve teorike dhe historike drejt studimit të MN, programi synon të adresojë paradigmat kryesore si dhe teoritë dhe doktrinat më të përhapura në MN. Lënda marrëdhënie Ndërkombëtare kontribuon  në përgatitjen e studentëve që të funksionojnë si qytetarë të bashkësisë së ndërvarur globale të shekullit 21 dhe që të zhvillojnë karriera profesionale ndërkombëtare. Nëpërmjet tryezave të rrumbullakëta studimeve të rastit dhe lojërave simulative në klasë  do të shfaqet teoria e MN në situata të jetës së përditshme.

Studentët do të jenë në  gjendje që: të zotërojnë një kuptim për konceptet dhe çështjet kryesore në disiplinën e MN, si dhe të mësojnë forcat dhe ngjarjet kryesore si dhe idetë dhe ndikimet kryesore që kanë ndërtuar evoluimin e MN.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Marrëdhëniet ndërkombëtare

JoshuaS.Goldstein

Dituria,Tiranë

2003

The penguin Dictionary of International Relations

Graham Evans & Jeffrey Newnham

Penguin Books, London

1998

Analiza e marrëdhënieve ndërkombëtare

Karl Deutsch

Tiranë

1999

Diplomacia

Henry Kissinger

 

1999

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US