Metodologjia e hulumtimit shkencor

Studiohen metodat kryesore të hulumtimit shkencor në shkencat shoqërore dhe shkrimi akademik për nivel të studimeve Master. Në kuadër të kësaj lënde përfshihen tema që përkojnë me teknikat hulumtuese empirike, përdorimi i burimeve, përpunimi i të dhënave, selektimi dhe organizimi i informacioneve dhe interpretimi dhe formatimi i tyre. Poashtu studenti mëson edhe për udhëheqjen dhe praktikumin e punës hulumtuese akademike.

 

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

Practical research:Planing and Design

Paul Leedy & Jeanee Ellis Omrod

Palgrave, London

2005

Theory and methods in Political Science

Marsh, David and Stocer, Gerry (eds)

Palgrave, London

2002

Political theory: An Overview in a New Handbook ofpolitical Sciences, ed. Goodin Robert and Klingemann

Young Iris M.

Oxford University Press, Oxford

1996

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US