Klinika Penale

Përshkrimi i lendes: Klinika Penale është e organizuar si një klinikë e brendshme qe trajton rastet penale aty per aty, e cila bie në bashkëpunim me Programin e studimeve klinike ligjore. Instruktori dombikëqyrë studentët pjesëmarrës në këtë klinikë. Kjo klinikë paraqet per studentët një mundësi të fitojnë përvojë të vlefshme dhe praktike në fushën e të drejtës penale. Kursi ndihmon në zhvillimin e aftësive në fushën e intervistimi te klientit, teknika e hetimit, hartimi i parashtresave ne te drejtën penale, praktikimi i mocionit te procedurës paraprake praktike, negociatat mbi fajësinë, prezantimi gjygjesore, dhe aftesimi per gjykimi dhe avokim me goje. Studentët kane mundesine të ekspozohen ne rastin e trajtimit te te rastit ne kliniken penale. Studentët që përfundojnë këtë kurs duhet të demonstrojnë kompetenca në trajtimin e rasteve penale dhe për kundërvajtje të te rriturve dhe te miturve nga intervista fillestare e klientit përmes procedurave gjyqësore.

Qellimet dhe kerkesat e lendes: Fokusi i lendes do të jetë zhvillimi i rasteve dhe strategjive te studimit si dhe mjeteve e resuseve te nevojshme. Klinikia penale do te fokusohet preoblemet ligjore me te cilat perballen individet sa i perket klienteve te akuzuar per krime penale. Studentet e avokatures kanë mundësi për të vëzhguar praktikën e të tjerëve dhe për të përfaqësuar klientët.

 

Literatura: me fillimin e ligjeratave

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US