E drejta e procedurës penale

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri solide teorike dhe praktike për dispozitat procedurale penale dhe për institutet me të cilat është e rregulluar ligjërisht veprimtaria e autoriteteve procedurale dhe e pjesëmarrësve të tjerë në procedurën penale, si dhe të aftësohen për zbatimin praktik të tyre.

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

E drejta e procedurës penale

Ejup Sahiti

Univ. i Prishtinës

2005

Rishikimi i procedurës Penale

Rexhep Murati

Univ.i Prishtinës

2006

Procedura penale-Komentar

Azem Hjadari

Kolegji Fama

2010

Argumentimi në procedurën penale

Ejup Sahiti

Univ. i Prishtinës

2006

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US