E drejta penale materiale

Bazë për mësimdhënie në këtë lëndë janë programet e lëndëve e drejta penale - pjesa e përgjithshme dhe e drejta penale - pjesa e posaçme. Me rastin e zhvillimit të mësimit në këtë lëndë, në vend të metodës tradicionale eks katedra, aktivisht do të zbatohet metoda e studimit të rastit si dhe metoda klinike.

Literatura bazë:

Titulli

Autori

Botuesi

Viti

E drejta penale, pjesa e përgjithshme

Dr.Ismet Salihu

Universiteti FAMA- Prishtinë

2008

E drejta penale–pjesa e posaçme

Ismet Salihu

Univ.i Prishtinës

2006

E drejta penale pjesa e posaçme

Ismet Elezi

Tiranë

2002

Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale

 

 

2004

Kodi penal i Kosovës

 

 

2003

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US