SEKTORI I SIGURISE NDERKOMBETARE

Përmbajtja e shkurtër:Kjo lëndë synon tu japë pjesëmarrësve një vështrim të përgjithshëm të politikës së Marrëdhënieve Ndërkombëtare me referencë të veçantë në të Drejtën e Sigurisë Ndërkombëtare, rëndësinë e saj në praktikë duke referuar të gjitha ligjet përkatëse të rasteve të ndërhyrjes. Studentët do të njihen me aktorët e angazhuar për të promovuar sigurinë, natyrën e detyrueshme të Rezolutës së Këshillit OKB-së dhe Veprimit të Jashtëm të BE-së, bazën ligjore të së Drejtës së Sigurisë Ndërkombëtare dhe do të identifikojnë faktorët kryesorë që dëmtojnë sigurinë në botë dhe në Ballkanin Perëndimor.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti

 • do jenë në gjendje të kuptojnë sistemin juridik ndërkombëtar të sigurisë, aktorët kryesorë (OKB dhe BE) që përfshihen për të ruajtur dhe për të nxitur sigurinë në botë;
 • do të fitojnë njohuri dhe të analizojnë mbi faktorët që dëmtojnë sigurinë ndërkombëtare;
 • do të fitojnë shkathtësi analitike mbi temat më të diskutuara në praktikë të tilla si ndërhyrja në Kosovë, Afganistan dhe Irak duke iu referuar rezolutave të Këshillit të OKB-së;
 • do të kuptojnë faktorët që ndikojnë në sigurinë ndërkombëtare;
 • do të fitojnë njohuri dhe shkathësi analitike mbi rolin e terrorizmit si një kërcënim për sigurinë kombëtare; politikat e OKB-së dhe BE-së për të ruajtur dhe për të nxitur sigurinë; rolin e OKB-së dhe BE-së si aktor të sigurisë;
 • do të jenë të aftë të bëjnë analiza lidhur me politikat, ligjet dhe të ardhmen e BE;
 • do të adresojnë përshtatshmërisht dhe të aplikojnë analitikisht çështje të ndryshme të ndërlidhura me politikën e Bashkimit Europian për siguri dhe mbrojtje.

Literatura bazë:

 • Alan Collins, Studime Bashkekohore te Sigurise, UET Press, 2009, Tiranë;
 • Haxhi Ferati, Gjeopolitika dhe Gjeostrategjia (teoria dhe praktika), Prishtinë, 2013
 • International Atomic Energy Agency, "The international legal framework for nuclear security" (International Law Series No. 4, Vienna 2011);
 • Michael Glennon; The Fog of Law – pragmatism, security and international law; Stanford Law Books, 1st edition, 2010;
 • Nigel D. white, Christian Henderson, Research Handbook on International Conflict and Security Law: Jus Ad Bellum, Jus in Bello and Jus Post Bellum (Research Handbooks in International Law series), Edward Elgar Pub; 2015
 • Nigel D. White, Advanced Introduction to International Conflict and Security Law (Elgar Advanced Introductions); Edward Elgar Pub, 2014.
 • Jolyon Howorth, "Security and Defence Policy in the European Union", Palgrave Macmillan; 2 edition, 2014;

 


Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US