METODIKA E HETIMIT TE KRIMIT

Metodika e hetimit të krimit ka për qëllim sistemin e njohurive mbi bazat taktike dhe metodike për të zbuluar dhe parandaluar krimin në përgjithësi e në veçanti studimin e metodave bashkëkohore për karakteristikat e çdo vepre penale e sidomos mënyrën e zbulimit nga organet e zbatimit të ligjit.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të njihet me detyrat, objektin dhe sistemin e kriminalistikes, se çfarë vendi perfshin ajo në sistemin e shkencave juridike penale, se cilat janë bazat metodologjike të kriminalistikës dhe mbi parimet kryesore që udheheqin shkencën e kriminalistikës;
  • do të njihet me kqyrjen e vendit të ngjarjes, si veprim hetimor me anë të së cilit organi procedues percepton drejtpërdrejt mjedisin ku ka ndodhur ngjarja, zbulon, mbledh e fikson gjurmë e prova materiale dhe sqaron rrethana që kanë rëndësi për çështjen;
  • do të ushtrohet me ushtrime praktike mbi marrjen e gjurmëve biologjike, metodikat e hetimit të veprës penale dhe veçoritë e kqyrjes së vendit të ngjarjes së vrasje;
  • do të pajiset me njohuri të plota mbi kërkimin, fiksimin, paketimin, administrimin dhe ruajtjan e provave me natyrë biologjike në vendin e ngjarjes, në funksion të analizës së ADN-së dhe metodikat e marrjes së këtyre provave dhe kampioneve model krahasimi;
  • do të pajiset me një formim të përgjithshëm të ekspertit kriminalist të vendit të ngjarjes.

Literatura bazë:

  • Xhemajl Ademaj, Metodika e hetimit të krimit, 2006;
  • Vesel Latifi, Kriminalistika, Botimi I shtatë, Prishtinë, 2011;
  • Nedžat Korajlic, Driton Muharremi, Kriminalistika, Prishtinë, 2009;
  • Richard Saferstein, Kriminalistika, Një hyrje në shkencat ligjore, Pearson Education, USA, 2014.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US