E DREJTA NDERKOMBETARE E INVESTIMEVE

Qëllimi i lëndës është studimi i korporatave ndërkombëtare, i investimeve të tyre, i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve pranë Qendrës Ndërkombëtare për zgjidhje të mosmarrëveshjeve pranë Bankës Botërore si edhe studimi i legjislacionit ndërkombëtar mbi investimet duke përfshirë këtu edhe elemente të së drejtës doganore ndërkombëtare si edhe interpretimin e këtyre dy lloje të drejtave.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të jetë në gjendje që të kuptojë dhe interpretojë legjislacionin mbi të drejtën ndërkombëtare të investimeve;
  • do të adresojë përshtatshmërisht parimet dhe legjislacionin mbi të drejtën ndërkombëtare të investimeve të konsideruar si kornizë brenda së cilës shtetet hartojnë dhe zbatojnë legjislacionin vendor për investime të jashtme;
  • do të formojë qasjen e tij kritike dhe argumentuese mbi situata konkrete;
  • do të përfitojë aftësi dhe shkathtësi analitike, argumentuese dhe kreative përmes analizës dhe diskutimit të rasteve dhe të teksteve ligjore;
  • do të fitojë njohuri mbi sfidat praktike me të cilat ballafaqohet Ballkani Perëndimor, në përgjithësi, dhe Republika e Kosovës në veçanti në lidhje me investimet e jashtme.

Literatura:

  • Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, "Principles of International Investment Law" (New York: Oxford University Press 2008);
  • Peter Muchlinski, Federico Ortino and Christoph Schreuer (eds), "The Oxford Handbook of International Investment Law" (Oxford: Oxford University Press 2008);
  • August Reinish (ed), "Standards of Investment Protection" (New York: Oxford University Press 2008)
  • Campbell McLachlan, et al, "International Investment Arbitration" (New York: Oxford University Press 2007)

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US