E DREJTA NDERKOMBETARE PRIVATE

Qëllimi i kësaj lënde është tu japë studentëve njohuri themelore në procedurën civile ndërkombëtare dhe në kompetencën ndërkombëtare në zgjidhjen e konflikteve. Bazat e arbitrazhit ndërkombëtar dhe të marrëveshjeve të arbitrazhit do të shpjegohen me anë të qasjes praktike. Gjatë këtij kursi, do të referohemi tek Rregullorja e BE-së dhe tek Konventa e New York-ut për sa i përket arbitrazhit.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

-           do të jetë i aftë të njohë të Drejtën Ndërkombëtare Private në përgjithësi, ligjin e zbatueshëm, zgjedhjen e ligjit dhe arbitrazhin;

  • do të njihet me Rregulloren e BE-së dhe Konventën e New York-ut;
  • do të jetë në gjendje të vlerësojë rëndësinë e identifikimit paraprak të hapësirës së mundshme për proces gjyqësor dhe të përcaktojë gjykatën e duhur për zgjidhjen e konfliketeve në çështje kontraktore;
  • do të jetë i aftë të kuptojë natyrën e procesit të zgjedhjes së ligjit dhe të përcaktojë ligjin e zbatueshëm për kontratat si dhe të jetë i aftë të vlerësojë procedurën për njohjen dhe zbatimin e vendimeve të gjykatave të huaja;
  • do të jetë i aftë të kuptojë avantazhet dhe disavantazhet e arbitrazhit si një nga format e zgjidhjeve alternative të konflikteve civile gjyqësore, të hartojë marrëveshje arbitrazhi, të zgjedhë arbitrazhin institucional ose ad hoc;
  • do të kuptojë rolin e gjykatave vendase në procedurat e arbitrazhit dhe të kuptojë mekanizmin e njohjes dhe zbatimit të vendimeve të arbitrazhit të huaj.

Literatura bazë:

  • Asllan Bilalli, Hajredin Kuçi, E Drejta Ndërkombëtare Private, Prishtinë, 2013;
  • Hajredin Kuçi, Asllan Bilalli; Zanafilla, zhvillimi historik dhe burimet e së Drejtës Ndërkombëtare Private, Prishtinë, 2006;
  • James Fawcett and Janeen Carruthers, "Private International Law" (14th edit, Oxford: OUP 2008);

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US