E DREJTA TREGTARE

Lënda konsiston në trajtimin e legjislacionit të së drejtës tregtare duke u fokusuar më shumë në shoqëritë tregtare si dhe hapat që ka ndërmarë Kosova në përafrimin e legjislacionit të së drejtës tregtare.

Lënda synon që të japë njohuri të përgjithshme për të Drejtën Tregtare; të mundësojë përvetësimin e koncepteve bazë juridike në lidhje me shoqëritë tregtare; të shpjegojë dhe analizojë mënyrat e organizimit dhe funksionimit të shoqërive tregtare, të analizojë, nëpërmjet një qasjeje kritike, përafrimin e legjislacionit të shoqërive tregtare në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të jetë në gjendje që të përvetësojë konceptet juridike bazë të legjislacionit të së drejtes tregtare;
  • do të njihet me organizimin dhe funksionimin e shoqërive tregtare;
  • do të fitojë njohuri të përgjithshme mbi përafrimin e legjislacionit të së drejtës tregtare;
  • do të fitojë instrumente konceptualë dhe logjikë të atillë për ti lejuar kuptimin e problematikave kryesore interpretative;
  • do të analizojë dhe zgjidhë problematikat kryesore në lidhje me zbatimin e legjislacionit vendor dhe europian.

Literatura bazë:

  • Thomas Bachner, et al, "Ligji i Ri për Shoqëritë Tregtare: Interpretuar sipas burimeve të tij në të Drejtën Evropiane" (Tiranë: Dudaj 2009);
  • M. Hetemi, E drejta afariste, Prishtinë, 2007;
  • Ligji mbi Shoqëritë Tregtare në Republikën e Kosovës

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US