DREJTESIA KUSHTETUESE

Lënda trajton fushën e gjyqësisë kushtetuese, rolin e Gjykatës Kushtetuese si i vetmi organ kompetent për interpretimin e dispozitave kushtetuese dhe përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën, si akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. Gjatë trajtimit të lëndës do të analizohen funksionet kresore të Gjykatës, teknikat vendimmarrëse si edhe raportet e gjykatës me pushtetin legjislativ dhe me atë gjyqësor.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të lëndës, studenti do të jetë në gjendje që:

  • Njohë nocionet themelore të drejtësisë kushtetuese;
  • Njohë teknikat e interpretimit kushtetues;
  • Njohë modelet e kontrollit gjyqësor;
  • Fitojë shkathtësi praktike lidhur me kontrollin kushtetues dhe mbrojtjen e të drejtave kushtetuese;
  • Fitojë shkathtësi argumentimi të çështjeve të ndryshme kushtetuese.

Literatura bazë:

  • Visar Morina, Gjyqësia Kushtetuese, Prishtinë, 2013.
  • De Visser, Maartje. Constitutional review in Europe: a comparative analysis. A&C Black, 2014
  • Sokol Sadushi, Drejtësia Kushtetuese në zhvillim, Botimet Toena Tiranë, 2012

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US