GJUHE ANGLEZE PER KRIMINALISTIKE

Lënda Gjuha Angleze për Kriminalistikë synon zhvillimin e shkathtësive gjuhësore të studentit të fushën e Kriminalistikës.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti

  • të njihet me gjuhën e përdorur në fushën e kriminalistikës;
  • do të ketë mundësi që të diskutojnë për temat më të rëndësishme të ndërlidhura me fenomenet e shkeljes së ligjit;
  • do të jetë në gjendje që të përdorë terminologjinë kriminalistike në gjuhën angleze;
  • do të jetë në gjendje që të komunikojë lirshëm në gjuhën angleze rreth temave ligjore dhe kriminalistikë;
  • do të përmirësojë fjalorin specialistik;
  • të jetë në gjendje që të shtjellojë dhe analizojë, në gjuhën angleze, çështjet ligjore dhe kriminalistike;
  • të jetë në gjendje që të paraqesë një përmbledhje të rasteve gjyqësore dhe ekspertimeve kriminalistike të ndërlidhura.

Literatura bazë:

  • Kristin van den Eede, The Language of Crime: English for Criminology Students, Acco; First edition (September 30, 2010);
  • Amy Krois – Lindner. "International Legal English: A Course for Classroom or Self Study" (CUP 2006);
  • Rupert Haigh, "Legal English" (2nd edition, Routledge Cavendish: London 2009)

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US