E DREJTA PENALE E KRAHASUAR

Kursi ofron një pasqyrë të sistemeve penale te drejtësisë dhe çështjeve të ndryshme, të përbashkëta dhe dalluese, që lindin në sistemin e drejtësisë penale në të gjithë botën. Klasa do të shqyrtojë çështje të lidhura me krimin në të gjithë botën.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të fitojnë një kuptim bazë të parimeve të së drejtës krahasuese;
  • do të jetë në gjendje që të identifikojë, analizojë dhe krahasojë sistemet e drejtësisë penale në Kosovë me ato të vendeve të tjera;
  • do të identifikojë dhe analizojë aspektet proçedurale të përfshira në zhvillimin dhe ndjekjen penale, mbrojtjen dhe gjykimin e rasteve penale në juridiksione të ndryshme kombëtare;
  • do të jetë në gjendje të identifikojë dhe shpjegojë dallimet dhe ngjashmëritë në mes të tyre dhe sistemet e drejtësisë penale të vendeve të tjera;
  • do të zhvillojë një vlerësim më të mirë të vendeve të tjera dhe kulturave të tyre ligjore si edhe do të jetë në gjendje për të artikuluar një bazë për analizë kritike të sistemit të drejtësisë penale në vendin e tyre të lindjes;

Literatura bazë:

  • Philip L Reichel, "Comparative Criminal Justice Systems" ( 6 edition, Prentice Hall 2012);
  • Markus Dubber, Tatjana Hornle; Criminal Law: A Comparative Approach 1st Edition, Oxford University Press; 1 edition, 2014;
  • Kevin Hellerm Markus Dubber; The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford Law Books, 2010.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US