GJUHE ANGLEZE E AVANCUAR

Lënda ka si qëllim të zhvillojë aftësitë e të mësuarit të studentëve duke i përfshirë ata në detyra, duke i lënë të punojnë në mënyrë të pavaruar me fjalor apo edhe burime të tjera gjuhësore. Kursi ka si qëllim të zhvillojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe sidomos aftësitë në kuptimin e leximit.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të jetë në gjendje që të kuptojë fjalim të zgjatur dhe ligjërata dhe të ndjekë linjat e ndërlikuara të argumentit në gjuhën angleze;
  • do të jetë në gjendje për të lexuar artikuj të gjuhës angleze dhe tekste që kanë të bëjnë me tema bashkëkohore në të cilën shkrimtari miraton një këndvështrim të veçantë;
  • do të jenë në gjendje për të shkruar përshkrime, letra, email, dhe një ese argumentues mbi një temë të interesit në anglisht;
  • do të zhvillojë aftësitë verbale dhe të lexuarit;
  • do të zhvillojë aftësitë e ndërveprimit shoqëror të studentit nëpërmjet mësimit sesi të nisin një bashkëbisedim dhe si të japin opinione.

Literatura bazë:

  • Soars, J, ( 2009), New Headway Plus ( Upper intermediate), Oxford Press;
  • Martin Hewings, Craig Thaine, Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book : An Integrated Skills Course for EAP, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2012;
  • Edward de Chazal , Sam McCarter; Oxford EAP: Upper-intermediate/B2: Student's Book and DVD-ROM Pack, Publisher Oxford University Press, 2012

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US