POLITIKA KRIMINALE

Lënda studion veprimtarinë e institucioneve të drejtësisë penale dhe të organeve të tjera të ngarkuara me ligj për ruajtjen e rendit shoqëror, veprimtarinë e ligjshme të publikut, parandalimin e krimit dhe kriminalitetit. Lënda studion legjislacionin penal, zhvillimin e tij, institucionet penale dhe efektivitetin e tyre në luftën kundër krimit, përsosjen e sistemit të masave të parandalimit të përgjithshëm dhe të veçantë të krimit, sistemet e ekzekutimit të vendimeve penale, funksionin e institucioneve të riedukimit dhe vuajtjes së dënimit.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të njohë institucionet e drejtësisë penale të cilat synojnë që të ruajnë rendin shoqëror si dhe të parandalojnë kriminalitetin;
  • do të njohë dhe analizojë politikat penale ku përfshihen faktorët kriminogjenë;
  • do të njohë bazën juridike të politikës penale dhe sistemin e drejtësisë penale;
  • do të krijojë një mendim të plotë në lidhje me sistemin e drejtësisë pënale dhe domosdoshmërisë së ekzistencës së tyre;
  • do të jetë në gjendje që të hartojë masa paraprake të parandalimit të kriminalitetit duke u nisur nga një situatë specifike.

Literatura:

  • Ismet Elezi dhe Vasilika Hysi, Politika Kriminale, Tiranë: PEGI 2006;
  • Vesel Latifi, Politika Kriminale, Prishtinë, 2008;
  • Veton Vula, Kriminaliteti i organizuar, Prishtinë, 2013

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US