SISTEME LIGJORE TE KRAHASUARA

Procesi i globalizimit po kapërcen sistemet ligjore kombëtare, duke e bërë kuptimin e dallimeve dhe ngjashmërive tona nëse jo thelbësor, padyshim një mjet të dobishëm për të punuar në këtë mjedis të ri global. Rrjedhimisht analiza krahasuese është shumë e domosdoshme. Lënda synon që të të sigurojë një kuptim të gjerë të popujve dhe kulturave të tjera, për më tepër duke pasur parasysh se realiteti bashkëkohor tregon se është gjithnjë e më e vështirë për të identifikuar vende me një traditë të vetme juridike

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të marrë njohuri thelbësore mbi traditat ligjore perëndimore;
  • do të jetë i aftë të krahasojë tiparet kryesore të traditave ligjore perëndimore;
  • do të marrë njohuri mbi historinë dhe kulturën e shteteve që do të studiojë dhe mënyrën si këta faktorë (kulturorë dhe historikë) lidhen me zhvillimin e strukturave ligjore dhe rregullave substanciale;
  • do të fitojë aftësi analitike në mënyrë që kryejë studime të mëtejshme krahasuese;
  • do të jetë në gjendje që të analizojë klasifikimet tradicionale nën prizmin e zhvillimit të vazhdueshëm të legjislacionit të BE-së.

Literatura Bazë:

  • Mary Ann Glendon, et al, "Comparative Legal Traditions in a Nutshell" (St. Paul: Thomson-west 2008);
  • Patrick Glenn, "Legal Traditions of the world: Sustainable Diversity in Law" (Fourth Edition: Oxford University Press 2010);
  • Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (ed). "The Oxford Handbook of Comparative Law" (Oxford University Press 2008)

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US