E DREJTA CIVILE II

E drejta civile është një nga disiplinat e formimit karakterizues dhe profesional të programit të studimeve të nivelit të parë. Ky kurs është pjesa e dytë e cila ka për qëllim të familjarizojë studentët me konceptet e bashkëpronësisë, të drejtën e parablerjes, uzufruktin, servitutin, mbrojtjen e së drejtës së pronësisë. Në këtë lëndë do të trajtohet edhe koncepti i trashëgimise, si trashëgimia me ligj, me testament dhe paditë përkatëse.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave studenti:

  • do të të jenë në gjendje që të kuptojnë, analizojnë dhe aplikojnë praktikisht lëgjislacionin mbi të drejtën e pronësisë dhe trashëgimisë;
  • do të përvetësojë stukturën dhe ndarjen e çështjeve që rregullohen;
  • do të thellojë njohuritë juridike të fokusuara në fushën juridiko-civile;
  • do të përvetësojë shkathtësitë e duhura me terminologjinë dhe logjikën e së drejtës civile;
  • do të përvetësojë një metodë analize juridike të raporteve private karshi të cilave njohja e normave dhe e koncepteve përbën thelbin dhe kushtin kryesor;

Literatura bazë:

  • Abdulla Aliu,’’E drejta civile” Prishtinë 2013;
  • Ardian Nuni, E drejta civile-Pjesa e posaçme, Tiranë 2009;
  • Ardian Nuni dhe Luan Hasneziri, "Leksione të së drejtës së pronësise" (Tiranë 2006);
  • Ardian Nuni dhe Luan Hasneziri, "Leksione të së drejtës së trashëgimisë" (Tirane 2006)

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US