E DREJTA PENALE I

Në lëndën e Drejta Penale (Pjesa e Përgjithshme) synohet të ilustrohet natyra dhe qëllimi i së drejtës penale si dhe raporti mes të drejtës penale dhe asaj kushtetuese.

Ajo do të trajtojë parimet kushtetuese dhe nocionet themelore të së drejtës penale, strukturën e instituteve kryesore të së drejtës penale

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të lëndës studentët:

  • do të fitojnë njohuri të avancuara mbi kuptimin e së drejtës penale, shkencën e së drejtës penale si dhe bazat e legjislacionit penal;
  • do të kuptojnë veprimin e ligjit penal në kohë dhe hapësirë;
  • do të fitojnë njohuri mbi kuptimin e dënimit penal, llojet e tij dhe mënyren e caktimit të tij;
  • do të fitojnë njohuri dhe do të evidentojnë veprat penale si edhe elementet përbërës të tyre;
  • do të njohë nocionin dhe strukturën e veprës penale, format e kryerjes së saj dhe traktet themelore të sistemit ndërshkues.

Literatura bazë:

  • Ismet Salihu, E Drejta penale, pjesa e përgjithshme, Kolegji Fama Prishtinë, 2012;
  • Shefqet Muci, "E drejta Penale e përgjithshme" (Tiranë: Dudaj 2007);
  • Ismet Elezi, "Historia e së drejtës penale" (Tiranë: SHBLU 2010)

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US