MENDIMI KRITIK

Mendimi kritik, si proces nëpërmjet të cilit ne zhvillojmë dhe mbështesim bindjet tona si edhe vlerësojmë fuqinë e argumenteve në situata reale, është një lëndë e re inovative e cila synon zhvillimin e kapaciteteve potenciale të studentëve. Lënda synon aftësimin e studentëve në zhvillimin e arsyetimit si edhe në zhvillimin e shkathësive analitike.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Në përfundim të ligjëratave:

  • studenti do të kuptojë parimet themelore të arsyetimit i cili çon në vendimmarrje;
  • do të zhvillojë aftësinë e të shkruajtur argumentues;
  • do të jetë në gjendje që të përpunojë informacionin,
  • do të diskutojë çështje të ndryshme të kontestueshme;
  • do të ndërtojë argumente të mirë-arsyetuara në një sërë fushash.

Literatura bazë:

  • Lewis Vaughn, Chris MacDonald, Fuqia e të menduarit kritik, Qendra për Arsim Demokratik, Tiranë, 2010;
  • Sheila Cooper & Rosemary Patton, Writing Logically.Thinking Critically, 8th Edition, Longman, 2014;
  • Brooke Noel Moore, Richard Parker, Critical Thinking 11th Edition, McGraw, Hill Education, 2014

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2021 Punuar nga CMD

FOLLOW US