Tema e diplomës

Përshkrimi i lëndës:

Teza është një dokument formal dhe secila pjesë e saj duhet të jetë në vendin e duhur. Formulimi preciz i qeshtjes në të cilën hulumtohet paraqet esencen për të vertetuar  dhënien e  një kontributi origjinal  dhe të vlefshëm për diturinë. Për të vërtetuar origjinalitetin dhe vlerën e kontributit  duhet të shtrohet  një përmbledhje gjithëpërfshirëse e literaturës ekzistuese lidhur me temën që trajtohet dhe temat e tjera që kanë lidhje të ngushtë me të. Pasi është bërë një referim direkt në tërë  literature,duhet të demonstrohet  se për çështjen e trajtuar:

  1. më parë nuk ka pasur përgjigje, dhe
  2. se është e vlefshme që t'i përgjigjeni asaj.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit

Qëllimi i punës së diplomës qendron në kontributin origjinal për diturinë. Teza është një dokument formal me të cilën vertetoni se ju keni dhënë një kontribut origjinal në një fushë të diturisë/shkencës.

Me përfundimin e këtij moduli studentët do të jenë në gjendje të:

  • Identifikojnë  një problem të vlefshëm ose një çështje për të cilën ende nuk është dhënë përgjigje.
  • Kenë zgjidhur problemin ose të kenë dhënë përgjigje për këtë çështje.
  • Argumentojnë se për çështjen që trajtojnë  nuk ka pasur përgjigje paraprake.
  • Diskutojnë lidhur me rëndësinë që ka përgjigja për këtë çështje

 

Shpërndaje



© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US