SHËNDETI I GRUAS SHTATËZANË NË SITUATA EMERGJENTE

Përshkrimi i lëndës:

Studentët do të studiojnë shëndetin e gruas dhe se si bebet janë në rrezik nga burimet fizike, psikologjike, sociale dhe patologjike dhe se si ata do të ndërmarrin veprimet më të duhura për të ulur rrezikun në mënyrë të efektshme.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Përshkruajnë ndikimet e prenatale tek bebet;
 • Sqarojnë patologjinë e kushteve të zakonshme që e vënë beben në rrezik;
 • Identifikojnë bebet që janë në rrezik për arsye fizike, psikologjike, sociale dhe patologjike;
 • Përshkruajnë kujdes të duhur për bebet në rrezik;
 • Diskutojnë dimensionet ligjore dhe etike të kujdesit për një bebe në rrezik;
 • Përshkruajnë farmakologjinë e barnave të përzgjedhura që zakonisht u jepen bebeve në rrezik.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • ·ofrojnë kujdes të bazuar në dëshmi për shëndetin e gruas në raste emergjente,
 • reflektojne në rritje të kujdesit për bebet e rrezikuara.
 • zhvillojë shkathtësi të arsyeshme të shëndosha klinike
 • reflektojë në praktikën e tyre.

Literatura:

 • B.Preza, etj, Parimet e mjekësisë Interne, vëllimi I, II,  2002, Tiranë
 • B. Straus Klinicka biokemija, 2000, Zagreb, N. Tietze. Textbook of clinical chemistry, 2004.
 • Thomas M.Devlin. Textbook of Biochemistry.Wiley-Liss, 2006.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US