HETIMET DHE DIAGNOZAT PËR MAMI

Përshkrimi i lëndës:

Kjo lëndë do t’i përgatis Mamitë e kualifikuara që t’i zhvillojnë kompetencat në hetime dhe teste diagnostikuese që kërkohen në praktikën e mamive.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Demonstrojnë njohuri rreth hetimeve dhe diagnostikimeve të përdoruara nga mamitë;
 • Mbledhin informata (objektive dhe subjektive) për t’i rregulluar hetimet për testim diagnostikues;
 • Aplikojnë vendimmarrjen e tyre për t’i rregulluar hetimet dhe testimet diagnostikuese;
 • Monitorojnë dhe rishikojnë hetimet dhe praktikat diagnostikuese, praktikën vetanake dhe do të monitorojë dhe rishikojë efektshmërinë e gruas apo rezultatit të foshnjës së tyre;
 • Sqarojnë përgjegjësitë e mamisë kur kërkojnë procedura diagnostikuese;
 • Referojnë gratë tek profesionistë tjerë shëndetësorë kur është e nevojshme për testime të mëtutjeshme diagnostikuese;
 • Praktikojnë përbrenda kufijve ligjorë dhe profesionalë të ndërlidhur me përfshirjen e hetimeve dhe diagnostikimeve në praktikat e mamisë. Të zhvillojnë testimet në Pika Kujdesi kudo që të jetë e mundshme dhe e përshtatshme.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • të rregullojë, analizojë dhe aplikojë procedurat hetuese dhe diagnostikuese
 • përkrahin vlerësimin dhe menaxhimin e grave përgjatë viteve pas lindjes së fëmijës
 • keshillojne femrat para mbetjes shtatzënë apo dhe para-lindjes,
 • Punojne dhe kujdesen në lindje dhe pas lindjes.

 

Literatura:

 • B. Straus Klinicka biokemija, 2000, Zagreb, N. Tietze. Textbook of clinical chemistry, 2004.
 • Thomas M.Devlin. Textbook of Biochemistry.Wiley-Liss, 2006.
 • Obstetrika dhe gjinekologjia nga Adolfo Allegra për përdorimin e Shkollave të Obstetrikës dhe e infermierëve Profesional. 2003. Shtëpia Botuese: McGraë-Hill; Libri: Itali-Milano
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë
 • Di Giacomo P,L Rigon Assistenza infermieristica e ostetrica in area materno infantile 2002 CEA Milano
 • Depression After delivery Inc. http://www.depressionafterdelivery.com/
 • Doracaku për KAN trajnim. Mjekësia Familjare. Aleanca Kosovë – Dartmouth për foshnje të shëndosha. USAID/Kosovo. 2006
 • MSH, OBSH dhe UNICEF. Këshillimi mbi të ushqyerit me gji. Prishtinë. 2003
 • Veizaj N., Lalo Petani R., Manoku N.(red.). Sëmundjet e shtatzanisë dhe sëmundjet gjinekologjike: për studentët e Fakultetit të Infermierisë Tiranë. Toena. 2006

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US