NUTRICIONI

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs fokusohet në të ushqyerit dhe sëmundjeve që lidhen me të ushqyerit.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • T'i udhëzojë studentët në lidhje me ushqimin e duhur dhe të balancuar,
 • Rritja e ndërgjegjësimit në lidhje me të ushqyerit në rrethana të veçanta
 • Ushqimi ne shtatzëni dhe gjate kohës në gji,
 • Duke pranuar problemet shëndetësore që mund të lindin në rastin e të ushqyerit të pamjaftueshëm dhe paekuilibruar dhe parandalimin e sëmundjes

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Përcaktoni ushqyesit,
 • Beni planin e të ushqyerit për mami (gratë) dhe shtatzënia
 • Edukimi për dhënien e gjirit
 • Të vlerësoni statusin ushqyese të pacientëve me probleme të komplikuara shëndetësore
 • Të  identifikoni statusin ushqyese të grupeve të rrezikut në shoqëri.

 

Literatura:

 • Nutrition & Diet Therapy ; Carolynn E.Townsend & Ruth A. Roth 7th edition - Delmar Publishers
 • Oxford textbook of Public Health;kapitulli Nutrition

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US