KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR

Përshkrim i lëndës:

Ky kurs duket në sistemin e kujdesit shëndetësor dhe rolin e mami për kujdesin shëndetësor parësor.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Kuptojnë sëmundje dhe shëndetësore konceptet, lindjen e shkencave të shëndetit publik dhe rëndësinë e parimeve të shërbimeve parandaluese
 • Ofrojne mbështetjes për mbrojtjen, zhvillimin dhe përmirësimin në rast të sëmundjes së individëve, familjeve, grupeve dhe shëndetit të komunitetit me shërbimet shëndetësore dhe qasje mami Rritja e vetëdijësimit rreth respektimit të të drejtave njerëzore të pacientëve jashtë klinikë
 • Të shqyrtohen shkenca shëndetësore të komunitetit me demografia, kultura, epidemiologjisë, etikës, konceptet e të drejtave të njeriut;
 • Përshkruajne funksionet e mami të komunitetit dhe ato të përshtaten me fushën e aplikimit.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Vendosja e marrëdhënieve ndërmjet shkencave të shëndetit të komunitetit dhe filozofinë e shërbimeve bazë të kujdesit shëndetësor
 • Kuptojnë marrëdhëniet në mes të demografisë, popullsisë, kulturës dhe shëndetësisë
 • Fitojnë aftësitë e funksioneve të kujdesit mami dhe vizita në shtëpi
 • Komunikojne siç duhet me anëtarët e familjes që i përkasin grupit të ndryshme sociale
 • Fitojnë njohuri dhe aftësi mbi paralindjes, shpërndarjen dhe shërbimet pas lindjes dhe çështjet e kujdesit në shtëpi

 

Literatura:

 • Diane M. Fraser, PhD, MPHil, BEd, MTD, RM, RGN  Myles' Textbook for Midwives Evolve, 15th Edition, 2013
 • Literature used in case (list the necessary literature to three titles.) Family Medicine, Zagreb, "Orientation in Family Medicine" 2003 – 2004
 • "Critical Thinking and Research" 2003 – 2004 The New Public Health, Theodore Tulchinsky, Elena A.Varavikova
 • Socijalna medicine - Želimir Jaksic, Luka Kovacic of suradnici 2000
 • Health Systems / Transition in Health and Health Care in Kosovo-Prof.Ass.Dr.Merita Koçinaj, Fatima Arenliu-Qosaj 2010
 • Edukimi shendetesor- Ilir Begolli 2001

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US