PRAKTIKA E MAMISE III/1

Përshkrimi i lëndës:

Kjo është pjesa para-perfundimtare e praktikave dhe vazhdon të zhvillojë aftësitë e analizës kritike që lidhet me praktikën e mamive.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Të ofrojnë kujdes të sigurt dhe kompetent ndaj femrave dhe familjeve të tyre;
 • T’i japin prioritet ofrimit të kujdesit si mami, duke u siguruar që të jetë në kohë dhe efikas;
 • Të krijojnë dhe mbajnë marrëdhënie konstruktive me të gjithë anëtarët e ekipit shëndetësor;
 • Të bashkëpunojnë në vendimmarrje që ndikon në kujdesin nga femrave dhe familjeve të tyre;

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • të demonstrojnë praktikat kompetente dhe të sigurta
 • transmetohet dëshmia përmes një baze dhe dëshmie të fuqishme të njohurive.
 • përdorin burimet e mësimit brenda ambientit të tyre klinik të mësimit
 • sigurojnë praktika e tyre në përputhje me nivelin fillestar të një mamie.

 

 

Literatura:

 • Niko Veizaj, Rezarta Lalo (Petani), Nikita Manoku (red.) Sëmundjet e shtatzanisë dhe sëmundjet gjinekologjike: për studentët e Fakultetit të Infermierisë Tiranë : Toena, 2006
 • L. Stang, Shëndeti riprodhues dhe parandalimi  i shtatëzanisë, 2006. Tiranë
 • Fundamentals of Nursing David L. Heiserman, SweetHaven Publishing Services, Westerville, OH. Original content by Academy of Health Sciences, Fort Sam Houston, TX. 2010.
 • Nursing technical bases” Authors: Entela Murataj, Emirjona Kicaj, Rezarta Petani, Rudina  Ceercizaj, Alekta Gjylbegu, Alida Ramaj 2007
 • The fundamental nursing Process, Lippincot, 2007.

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US