BIOSTATISTIKA

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs fokusohet në konceptet themelore në statistika, statistika deskriptive, universit dhe mostrës, konceptin e pushtetit, krahasimin e normës së dy grupeve, krahasimin e mesatares së dy grupeve, krahasimi i mesataret e më shumë se dy grup, korrelacion-regresionit dhe ndërtimi i tabelave dhe grafikëve.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e statistikave në fushën e statistikave shëndetësore
 • Mësojne metodat e analizave
 • Përdorimi i statistikave në kujdesin shëndetësor
 • Përdorni subjektet gjera Biostatistics në fushën e mami dhe shëndetit.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Merrni parasysh metodat dhe parimet statistikore
 • Identifikoni një univers dhe për të marrë mostër të mjaftueshme nga ky univers me metodat e duhura
 • Krahasoni mesataren dhe normat e grupeve të varura dhe të pavarura
 • Interpretojnë rezultatet statistikore në mënyrë korrekte

 

 

Mjetet e konkretizimit/TI:

Kompjuter, LSD projektor, grafoskop,  tabela, paisjet laboratorike për demostrime, etj

Literatura:

 • Enver Roshi, Jonida Stefa, Petrit Bara, Genc Burazeri, Loreta Kuneshka, Genc Burazeri, Petrit Bara, Statistika : tekst për Fakultetin e Infermierisë, Tiranë : Ideart, 2007
 • Jacqueire, Kontrolli i cilësisë tek asistenca infermieristike. USES Firence 1987;
 • Riccelli, Gatta, Vlerësimi i cilësisë së asistencës infermieristike, Rosini, Firence, 1990;
 • Wright, Whittington, VRQ: verifikim dhe rishikim i cilësisë, Shtëpia Botuese Ambrosiana, Milano 1995;

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US