INFORMATIKA NË SHËNDETSI

Përshkrimi i lëndës:

Studentët do të jenë në gjendje të marrin pjesë aktive në zhvillimin e sistemit informativ të spitalit.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

  • Rëndësinë e informatës, sistemeve informative
  • teknologjisë informative në kujdesin shëndetësor; 
  • Rëndësinë e Kryemamise në procesin e zhvillimit të sistemeve informative
  • përdorimi i teorisë dhe praktikës ne zhvillimin e sistemeve të informatikës.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

  • marrin pjesë aktive në zhvillimin e sistemit informativ të spitalit.
  • përshkruan kërkesat inxhinierike, zhvillimin e sistemit informatik dhe zbatimin.
  • dijne per Databazen, sigurine e cilësisë së sistemeve informatike në spitale, Sistemet inteligjente,
  • Njihen per rolin e Telemjekësise,  Informatiken biomjekësore, Sistemet, organizimi dhe proceset e punës së informatave të spitaleve.

 

Literatura:

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US