Bashkëpunimi ndërprofesional

Përshkrimi i lëndës:

Kjo lëndë përshkruan bashkëpunimin në mes të profesionistëve shëndetësorë, rregullatorëve, edukatorëve dhe shoqatave profesionale.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

  • Shkathtësitë e të dëgjuarit aktiv dhe ato të komunikimit efektiv lehtësojnë shpërndarjen e informatës si dhe vendimmarrjen.
  • Për të mbështetur dhe ruajtur bashkëpunimin ndërprofesional, në kontekstin e planifikimit, rekrutimit, vendit të punës dhe edukimit ndërprofesional për të mbështetur burimet njerëzore;
  • Alokimet e financimeve afatgjata që mbështesin infrastrukturën e nevojshme dhe kërkesat e teknologjisë informative të bashkëpunimit ndërprofesional;
  • Të njohin kornizën për ekipet ndërprofesionale ku përfshihet sigurimi detyrues për profesionistë të kujdesit shëndetësor që është e pavarur nga sigurimi detyrues i punëdhënësit;
  • Të njohin kornizën rregullatore që u mundëson të gjithë profesionistëve shëndetësorë të përdorin njohuritë, shkathtësitë dhe përvojën e tyre ta kthejnë në praktikë në fushëveprim të plotë dhe të njohin proceset e vendimmarrjes dhe rolet përbrenda bashkëpunimit ndërprofesional;

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Kujdesin ndërprofesinal të përqendruar në klient, bashkëpunimin midis klientëve, mamive, infermiereve dhe profesionistëve tjerë shëndetësorë që punojnë së bashku në nivele të sistemit individual, organizativ dhe të kujdesit shëndetësor.
  • Informimi në vendimmarrje duke vënë në funksion praktikat më të mira të udhëzimeve, protokolleve dhe burimeve do të mbështes bashkëpunimin ndërprofesional;
  • Si të punohet në ekipe të profesionistëve të kujdesit shëndetësor e cila do të sigurojë që pacientët të mund t’i qasen ofruesit më të përshtatshëm të kujdesit shëndetësor në kohën dhe në vendin e duhur.
  • Njohin standardet që garantojnë si ndëroperimin ashtu edhe qasjen nga profesionistë adekuatë ndaj të dhënave elektronike të shëndetësisë;

 

Literatura:

 

 


Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US