EPIDEMIOLOGJIA

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs ofron bazat e mesme mjekësore të dhënave, shëndetin publik, statistikat në për mami dhe shpërndarjen dhe përcaktuesit e shteteve shëndetësore apo ngjarje (duke përfshirë sëmundje), dhe zbatimin e këtij studimi për kontrollin e sëmundjeve dhe problemeve të tjera shëndetësore.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Njohuri per demografine
 • Mëson metoda të ndryshme mund të përdoret për të kryer hetime epidemiologjike:
 • Survejim dhe studime përshkruese mund të përdoret për të studiuar shpërndarjen;
 • Studimet analitike janë përdorur për të studiuar përcaktuesit.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Dije mbi demografine dhe epidemiologjine
 • të shpjegojnë dhe të praktikuar disa teknika kryesore në epidemiologji
 • të kuptojnë disa metoda rutinë të analizës së të dhënave
 • të aplikojnë këto teknika për zonën tuaj të praktikës

 

 

Literatura:

 • Dedushaj I. Humolli I., Ramadani N. Parimet themelore të epidemiologjisë në shëndetësinë publike, Universiteti i Prishitnës 2010
 • Prof. dr Isuf Dedushaj: Epidemiologjia, Parimet dhe Praktika, Prishtinë, 2010
 • Prof. dr Isuf Dedushaj, Prof Dr Isme Humolli: Epidemiologjia speciale e sëmundjeve ngjitëse, Universiteti i  Prishtinës, Prishtinë, 2005.
 • Prof Dr Naser Ramadani: Epidemiologjia moderne, Prishtinë, 2005
 • Nutrition & Diet Therapy ; Carolynn E.Townsend & Ruth A. Roth 7th edition - Delmar Publishers
 • Oxford textbook of Public Health;kapitulli Nutrition

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US