SËMUNDJE BRENDSHME DHE FERTILITETI

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs fokusohet në sëmundjet e brendshme janë specialiteti gjerë në mjekësi. Dhe rezultatet e këtyre sëmundjeve të brendshme në pjellori.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Mëson për shenjat dhe simptomat e pacientëve me sëmundje të brendshme
 • Mëson për faktorët e rrezikut të sëmundjeve të brendshme (të tilla si droga, duhani dhe trashje)
 • Mëson sëmundjet kryesore të brendshme të cilat mamia do t'ju ndihmojnë për të ndihmuar, dhe një vështrim të përgjithshëm të proceseve kryesore kronike dhe akute të brendshme të sëmundjes. Etiologji, aspektet klinike, aspekte të terapisë dhe të ndikimit mbi fertilitetin dhe shtatzënisë.
 • Mëson rreth sëmundjeve të marrëdhënieve të brendshme dhe të shëndetit riprodhues (rezultatet e fertilitetit, shtatzënisë dhe lindjes, për sëmundjet e zemrës dhe shembull shtatzënisë)

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Të jetë në gjendje të sëmundjeve konsulente të brendshme dhe shëndetit riprodhues të nevojshme për gratë
 • Mëson sëmundjet kryesore të brendshme të cilat mamia do t'ju ndihmojnë
 • Vështroj proceseve kryesore akute dhe kronike të semundjeve brendshme të sëmundjes.
 • Njoh Etiologjine, aspektet klinike, aspekte të terapisë dhe te ndikimit mbi fertilitetin dhe shtatzënisë.

 

Literatura:

 • Keith, W. and Lundberg, C. (2008) Essential Guide to Rhetoric.  Boston: St. Marten’s Press.
 • Boon A.N, Colledge R.N,Walker B.R, Hunter J. Davidson's Principles and Practice of Medicine, 20th Edition, International edition, 2006
 • Kumar P, Clark M. Clinical Medicine, 6th Edition, International edition, 2005
 • Fauci A, Braunwald E et all. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition, International edition, 2008
 • Rexhepi S. Reumatologjia. Prishtinë, 2006
 • Tafaj A. Reumatologjia. Tiranë, 2004
 • Sëmundjet Infektive. E. Eltari – Dh. Kraja, Tiranë; 2009
 • Sëmundjet Infektive. J. Pulo, Tiranë; 2005
 • Opca Klinicka Infektologija. Grup autoresh, Zagreb, 2006
 • Prof.Ass. Afërdita Krasniqi-Daka, Atlas i Dermatovenerologjisë,2006, Prishtinë
 • Boon A.N, Colledge R.N,Walker B.R, Hunter J. Davidson's Principles and Practice of Medicine, 20th Edition, International edition, 2006
 • Kumar P, Clark M. Clinical Medicine, 6th Edition, International edition, 2005
 • Manojlovic D. Interna Medicina. Beograd, 2006

 

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US