DIDAKTIKË NË EDUKIM SHËNDETËSOR

Përshkrimi i lëndës:

Të pajisen studentët me konceptet bazë të didaktikes dhe të dinë kujdesjet e mamive për edukimin shendetesor.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Njihet me rëndësinë e parimeve didaktike në edukimin shëndetësor
 • Mëson për charactertistics kryesore të diactics në edukimin shëndetësor
 • Zbaton procesin e komunikimit
 • Njihet me trendet në didaktikën

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Përdorni metodat moderne didaktike në edukimin shëndetësor
 • Zgjidhjen e problemeve me mjete didaktike
 • Përdor të menduarit kritik në edukimin shëndetësor

 

Literatura:

 • PEDAGOGJIA , Kraja, M. Tiranë 2006
 • Psikologjia e zhvillimit te femijes. Karaj .Th Tirane 2005
 • The fundamental nursing Process, Lippincot, 2007.
 • Advance Nurse, USA, 2008
 • Or Nurse, Usa 2008
 • Karaj, Tamo, Rapti. 2005. Mesimdhenia dhe te nxenet. Tiranë
 • Berk E.L. 2001. Zhvillimi për gjatë jetës. Edicioni II. (Development through the lifespan. II edition). Boston.
 • Përlala D. 2008. Psikologji e edukimit. Tiranë
 • Shehu A. 2008. Psikologji komunikimi. Tiranë
 • Woolfolk A. 2011. Psikologji edukimi. (Botimi XI). Tiranë

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US