DALLIME KULTURORE

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs përshkruan dizajn (e procesit dhe përmbajtjen), zbatimin dhe vlerësimin e një komponenti të diversiteteve kulturore të zhvilluara për të mësuar diversitetin kulturor të studentëve mami.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

  • Mëson për karakteristikat kryesore të kulturës
  • Studentet e mamise fitojnë në informacion faktik dhe praktike rreth kulturave të tjera dhe gjithashtu për ta për të shqyrtuar qëndrimet e tyre.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Studentet e mamise vendosin metodat e mësimdhënies dhe të vlerësimit
  • Zgjidhen probleme përmes dallimeve kulturore

 

Literatura:

  • Bowling, A. (2009) Research methods in health: investigating health and health services. 3rd edition. Berkshire: Open University Press.
  • Corby, B. (2006) Applying research in social work practice. Berkshire: Open University Press.
  • Gerrish, K. and Lacey, A. (2010) The Research process in nursing. (6th edition). Oxford: Blackwell Science.
  • Greenhalgh, T. (2010) How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. 4th edition, London: BMJ Publishing Group.
  • Newman, T., Moseley, A., Tierney, S. and Ellis, A. (2005) Evidence-based social work: a guide for the perplexed. Lyme Regis: Russell House Publishing.
  • Parahoo, K. (2006) Nursing research: principles, process and issues. (2nd edition) Basingstoke: MacMillan.

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US