PROMOVIMI I SHËNDETIT DHE AFTËSITË E KOMUNIKIMIT

Përshkrimi i lëndës

Deri në fund në këtë kurs studentët do të fitojnë që të angazhohen në një bisedë në mënyrë adekuate me pacientin dhe ofruesit tjerë të kujdesit shëndetësor.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

  • Bilanci emocional dhe mendor si një mami
  • Demonstrimi aftësi të mira sociale dhe të komunikimit
  • Inkurajimi, motivues, duke i dhënë dhe duke marrë reagime
  • Duke njohur nevojat e klientëve dhe pritjet

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

  • Aplikojne njohuri teorike në praktikë
  • Komunikojne në mënyrë të përshtatshme me pacientët dhe personelin
  • Kryen detyrën me aftësi profesionale

 

Literatura:

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US