ETIKA, LIGJI, PSIKOLOGJIA

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs ka për qëllim të përgatisë studentët për mami për të praktikuar në një mënyrë që mbështet parimet etike dhe konceptet e informuar zgjedhje, avokimit dhe pëlqimin, konfidencialitetin dhe marrë parasysh që janë thelbësore për praktikën mami dhe shëndetin riprodhues.  

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • duke mbajtur një ekuilibër emocional dhe mendor si një mami;
 • duke vepruar në mënyrë etike si një mami;
 •  sigurimin e kujdesit pacientit nga një pikë tërësor të parë;
 • duke vepruar brenda parametrave ligjore si një mami;
 • demonstruar aftësitë sociale dhe komunikuese si një mami;
 • stimuluese, motivuese duke i dhënë dhe duke pranuar reagime si një mami;
 • ·njohja e nevojave të klientëve dhe pritjet;
 • Komunikimi dhe bashkëpunimi adekuat;
 • zhvillimin e praktikës obstetrike në mënyrë të bazuara në dëshmi.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Zbatojne legjislacionit shëndetësor për çështje të caktuara
 • Kuptojnë procesin e punës nga planifikimi për ofrimin e shërbimeve
 • Kuptojnë dhe interpretimin e legjislacionit shëndetësor
 • Demonstrojnë aftësitë dhe tipare, të cilat lejojnë artikuluar, të arsyetuar dhe diskutime.

 

Literatura:

 • Sokrat Meksi, Etika Mjekësore, Tiranë, 2007
 • Sokrat Meksi, Cikël praktikash e ushtrimesh për etikën mjekësore 2007
 • Apollon Gjebrea: Cikël Leksionesh për Etikën Mjekësore, Tiranë 2007
 • Researching health care consumers : critical approaches / edited by Jennifer Burr and Paula Nicolson. - Basingstoke ; New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2005.
 • Prof. Dr. Naser Ramadani: Shëndetësia Publike& Etika, Prishtinë, 2005

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US