BIOKIMIA, MIKROBIOLOGJIA, FARMAKOLOGJIA

Përshkrimi i lëndës

Qëllimi i këtij kursi është që të kontribuojë në të kuptuarit parimet themelore të mikrobiologjisë, biokimi dhe farmakologji e nxënësve.

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

  • Mëson bazat e biokimisë dhe të metabolizmit njeriut
  • Mëson mikroorganizma themelore
  • Njihet me efektet e barerave dhe rëndësinë e farmakologji në fushën e mamise

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 

  • Kuptoni elementet bazë strukturore të trupit të njeriut dhe ndërveprimet e tij fizike dhe kimike
  • Të dijë lidhjen mes strukturës dhe funksionit të molekulave të caktuara.
  • Zhvillimi dhe interpretuar pavarësinë bilancit dhe dinamike të molekulave në trupin e njeriut.

 

.

 

Literatura:

  • Stephen T.Thornton : Fizika moderne, 2010 Tetovë
  • Harper’s Biochemistry. A lange medical book . Tëenty-Fourth Edition. Robert Murray, Daryl

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US