GJENETIKE, TË USHQYERIT, PATOLOGJIA, HIGJIENA

Përshkrimi i lëndës

Qëllimi i kursit është që të kontribuojë për të kuptuarit e koncepteve themelore të gjenetikës të nxënësve dhe duke njohur aplikimet e gjenetikës njerëzore, faktorët e rrezikut të mjedisit dhe bazat e ndryshimeve patologjike dhe mekanizmat mbrojtës të trupit, parimet higjienike, kriteret e higjienës në objektet e mamise.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 

 • Të jetë në gjendje të përshkruajnë konceptet themelore të gjenetikës
 • Të jetë në gjendje të kuptojnë modelet e tranzicionit të trashëgimisë.
 • Të jetë në gjendje për të kombinuar procesin këshillim gjenetik me njohuri bazë
 • Të jetë në gjendje të shpjegojë çrregullime gjenetike me konceptet themelore të gjenetikës
 • Mëson për rëndësinë e mamise në rastet nutricioneve.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë konceptet fundementale gjenetikë
 • Zhvillimi i të menduarit se si për të eliminuar mikrobet në trupin e njeriut dhe ambient
 • E di se si për të dezinfektoj pacientin dhe mjedisin
 • E di se si të përdorin teknika pa mikrobe
 • Aplikon parimet e të ushqyerit në vendin e punës

 

Literatura:

 • Prof. dr Isuf Dedushaj: Epidemiologjia, Parimet dhe Praktika, Prishtinë, 2010
 • Prof. dr Isuf Dedushaj, Prof Dr Isme Humolli: Epidemiologjia speciale e sëmundjeve ngjitëse, Universiteti i  Prishtinës, Prishtinë, 2005.
 • Prof Dr Naser Ramadani: Epidemiologjia moderne, Prishtinë, 2005
 • Nutrition & Diet Therapy ; Carolynn E.Townsend & Ruth A. Roth 7th edition - Delmar Publishers
 • Oxford textbook of Public Health;kapitulli Nutrition
 • Routasalo P, Isola A. 1998. Touching by skilled nurses in elderly nursing care. Scandinavian Journal of Caring Science 1998;12(3)
 • Courcey Kevin 2001, Investigating Therapeutic touch, The Nurse Practitioner, Volume 26 (11) pp 12/13
 • Hoxha A., Molla L. 2007. Dietologjia. Tiranë
 • Bilushi Y. 2006. Dietologjia. Tiranë
 • Subashi G.,  Daci J. 2004. Dietetika e Edukimit Fizik. Tiranë

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US