KUJDESI BAZË I MAMISË

Përshkrimi i lëndës:

Objektivi i kursit - mëson konceptet themelore, teoritë, parimet, metodat dhe teknikat e mamise- është për të siguruar që studentët trajtojne individin dhe shoqërine me qasje holistike në përputhje me nevojat themelore të njeriut.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Mëson njohuri themelore lidhur me nevojat e njeriut,
 • Mëson për njohuritë dhe shkathtësitë elementare
 • Din te siguron kujdes te Mamise

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Të jetë në gjendje për të trajtuar individin dhe shoqërinë me qasje holistike në përputhje me nevojat themelore të njeriut.
 • Të jetë në gjendje për të fituar njohuritë dhe aftësitë e nevojshme në mënyrë që të ndihmojë ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit.
 • Përdor terminologji adekuate

 

Literatura:

 • Prof.dr Isuf Dedushaj: Epidemiology, Principles and Practice, Prishtinë, 2010,
 • Prof.dr Isuf Dedushaj: Immuno prophylaxis  Prishtinë, 2002.
 • Jekel, Katz, Elmore.: "Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine"
 • Roshi, E, Hyska J, Bara P, Burazeri G, Kuneshka L,: "Statistics", Tirana, 2004
 • Concepts of discourse, the book in manuscript
 • Psikologjia,  Etika ,  Deontologjia Mjekesore. Tekst per Fakultetin e Infermierise. Autoret :   GJ .Aleksi ,  P.Prifti,  V. Murzaku,   Tirane 2003

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US