ANATOMIA, FIZIOLOGJIA, EMBRIOLOGJIA

Përshkrimi i lëndës:

Ky kurs fokusohet në strukturën dhe funksionimin e trupit të njeriut, faktorët e rrezikut të mjedisit dhe bazat e embriologjisë.

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura te mesimit:

Në kuadër të kësaj lënde, studenti do të ketë mundësinë njihet dhe fitoj njohuri bazuar përmes qëllimit dhe objektivave të mësimnxëniens:

 • Mëson njohuri themelore lidhur me rëndësinë e njeriut,
 • Fiton njohuri lidhur me strukturën e njeriut trupit dhe funksionin,
 • Mëson për faktorët e rrezikut të mjedisit në trupin e njeriut.
 • Zgjeron fjalorin me terminologjinë përkatëse.

 

Me përfundimin e lëndës, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë përmbajtjen e lëndës, qëllimin e lëndës dhe rëndësinë e saj në jetën e përditshme
 • Njohin strukturën bazë dhe funksionin e trupit njerëzor
 • Dallojnë ndryshime dhe për të ndryshuar faktorët në trupin e njeriut
 • Të identifikojne ndryshimet embriology në trupin e njeriut

 

Literatura:

 • Kone E., Ceka Xh. Histologjia, Tiranë, 2002
 • Sulçebe G., Hoxha A. Imunologjia Patolkogjike, Tiranë, 2004.
 • Kone E., Ceka Xh. Histologjia, Tiranë, 2002
 • Agim Vela, Bajram Nuraj: Koka dhe Qafa, 2000

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2020 Punuar nga CMD

FOLLOW US