INFERMIERIA E BAZUAR NË DËSHMI

Përshkrimi i lëndës:

Mjekësia e bazuar në hulumtime të dëshmuara paraqet shrytëzimin e hulumtimeve të dëshmuara më të mira të momentit, në mënyrë të vetëdijshme, eksplicite dhe të matur, në procesin e vendim-marrjes rreth kujdesit për pacientët individual’’.

Kjo formë e praktikës do të thotë integrimi i përvojës klinike individuale, me hulumtimet e dëshmuara eksterne më të mira, që janë në dispozicion nga hulumtimet sistematike 

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Qellimi i kesaj lende ka te beje me ofrimin e njohurive rreth shrytëzimit te hulumtimeve të dëshmuara, në mënyrë të vetëdijshme, eksplicite dhe të matur, në procesin e vendim-marrjes rreth kujdesit për pacientin.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

  • bëjnë kërkim të literaturës
  • identifikojnë dhe interpretojnë  rezultatet e punimeve shkencore
  • shqyrtojnë në mënyrë kritike dhe të krahasojnë literaturën relevante për qështjen e cila hulumtohet (vlerësimi kritik)
  • transferojnë rezultatet e vlerësimit kritik të punimit shkencor, në praktikë

 

Literatura:

  • Van Til Cita & Van der Heijden Francy. 2000. sd edition, PBL Study Skills, an overview, Department of Educational Development and Research, University Maastricht
  • James Rhem, Executive Editor. Problem-Based Learning: An Introduction. The National Teaching & Learning. Forum Volume 8. Number 1. 1998 http://www.ntlf.com/html/pi/9812/pbl_1.htm (alb.)
  • Rosen, W.dhe Donald, A. (1995) ‘Evidence –based medicine: an approach to clinical problem solving .BMJ Vellimi 310, nr.6987, pp.1122-1125,
  • Bandolier nr.39 (Maj 1997) Oxford : NHS R and D directorate (Provides an expanded definition of EBH.). Available at the following site:
  • http ;//www.jr2.ox.ac.uk ;80/Bandolier /band39/b39-9.html

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US