INFERMIERIA NË MJEKËSI FIZIKALE ME REHABILITIM

Përshkrimi i lëndës:

Të përgatisë studentët me njohuritë bazë të Mjekesise Fizikale me Rehabilitim, me qëllim që të përgatiten ata si profesionistë të aftë për punë të pavarur pas mbarimit te studimeve ne sferen fizikale dhe rehabilituese. Për të fituar aftësi në zbatimin e teknikave të ndryshme të ushtrimeve terapeutike, si dhe të kuptuarit dhe dallimi në mes të llojeve të ndryshme të ushtrimeve terapeutike, në drejtim të efektivitetit të tyre rivendosjen e funksionit të humbur ose zvogëluar.

 

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Fitimi i aftesive te duhura per kryerjen e aktiviteteve ne menyre autonome nepermjet nderhyrjeve per parandalim, kurim dhe reabilitim te zonave motore, funksioneve kortikale superiore dhe viscerale me pasoja nga patologji te ndryshme te lindura dhe te fituara.

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të:

 • njohin aspektet fiziologjike te individit,  nevojat  e asistences shendetesore ne te semuret,
 • paisen studentet me njohuri te kujdesit infermjeror per pacientet qe i nenshtrohen nderhyrjeve te ndryshme, si dhe te percaktoje diagnozat infermierore per keta paciente.
 • Te kene njohuri fillestare dhe themelore, bazë të metodave diagnostikuese në fizioterapi respektivisht ne ekzaminimin subjektiv dhe fizik, për përcaktimin e aftësisë së kufizuar disfunctionit fizik pacientëve me dëmtime në sistemin neuromuskuloskeletal.
 • Perpunoje programin e tij reabilitativ ne kuadrin e nje ekipi multidisiplinar me qellim individualizimin dhe plotesimin e nevojave shendetesore te invalideve duke praktikuar ne pavaresi te plote aktivitetet terapeutike per riedukim funksional te invalideve motor, psikomotor dhe konjuktive duke perdorur terapi fizike, manuale, masoterapeutike dhe ergoterapeutike.
 • Modifikoje aktivitetet terapeutike te ushtruara me qellim arritjen e objektivave te rekuperimit funksional.
 • Edukoje pacientin per menyren e pershtatjes dhe perdorimit te protezave dhe aksesoreve te tjere dhe verifikon efikasitetin e tyre.

 

Literatura:

 • O’Sullivan B S, Schmitz J T, Physical Rehabilitation, Assessment and Treatment, F.A.Davis Company, fourth edition, Philadelphia, 2001.
 • Bazat e transformimit motorik I. Universiteti i Prishtinës – Queen’s University, Fakulteti i Mjekësisë, dhjetor, 2003, Prishtinë
 • Schuster, Snježana; Pešec, Manuela. History of physiotherapy in gynecology and obstetrics Fizioinfo (1332-7909) 8 (2007),2; 21-24
 • Sylejman Rexhepi. 2006.  Reumatologjia. Prishtine
 • Argjend Tafaj. 2004. Reumatologjia. Tiranë

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US