ORGANIZIMI, MENAXHIMI DHE LIDERSHIPI NË INFERMIERI

Përshkrimi i lëndës:

Te pajise studentet me konceptet e organizimit shëndetësorë.  Të njihen me sistemin shendetesor, modelet to ndryshme, financimin, indikatoret e shendetit, sistemin shendetesor shqiptar.

 

Qëllimet  dhe rezultatet e pritura të mësimit

Të njihet dhe te dije te organizoje dhe menaxhoj, njeherit te njihet mbi rolin e lidershipit ne institucionin shendetesor dhe mbarevajtjen e kujdesit infermieror.

 

Me përfundimin e kësaj lënde studentët do tëjenë në gjendje të njohë:

  • Modelet  e sistemit shendetesor
  • Indikatoret per vleresimin e sistemit shendetesor,
  • Financimin i Sistemit shendetesor

 

Literatura:

  • “Ekonomia e Shendetit” . Bajram Hysa 2001
  • Dokument Poziocionimi i  M.SH. mbi Politikën dhe Strategjitë për reformën në Sektorin Shëndetësor. 2006 M.SH./O.B.SH.
  • Richard B. Saitman. Elias Mossialos. Observatori Europian mbi Sistemet e Kujdesit Shëndetësor. Nr.1,2,4 2002
  • Enver Roshi, Jonida Stefa, Petrit Bara, Genc Burazeri, Loreta Kuneshka, Genc Burazeri (red. shkenc.), Petrit Bara (red. shkenc.), Statistika : tekst për Fakultetin e Infermierisë, Tiranë : Ideart, 2007
  • Ylvi M. Basha(përg.), Oriana Osmani (red.) Informatika, interneti dhe struktura e kompjuterit: fjalor shpjegues Tiranë: SHBLSH e Re, 2004
  • Coluccia, Sindroma e Munchausen për prokurën: paraqitje dhe analizë e një çështjeje, në “ Mbrojtja Sociale”, në 2004, (në bashkëpunim me L. Lorenzi)
  • Coluccia, Sindroma e Munchausen për prokurën dhe nevojat edukuese: kërkime pranë personelit infermieristik të Agjensisë Spitalore të Sienës, në Vështrimi Italian i Kriminologjisë, fash. 1, 2002, ( në bashkëpunim me M. Strambi, M.R. Pulcini, L. Lorenzi)

 

Shpërndaje© Kolegji Fama. All rights reserved. 2019 Punuar nga CMD

FOLLOW US